Techtrol Gold 离心压缩机润滑剂

Techtrol Gold 离心压缩机润滑剂

Ingersoll Rand Techtrol Gold III Optimized 润滑剂专门提供超越矿物油的卓越性能,满足了行业对于 Ingersoll Rand 润滑剂的期望。

Ingersoll Rand Techtrol Gold III Optimized 润滑剂专门提供超越矿物油的卓越性能,满足了行业对于 Ingersoll Rand 润滑剂的期望。